Кафедра педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича характеризується високим кадровим потенціалом:

за штатним розписом – 18 викладачів (13-штат + 5 сумісн.)

з яких 2 докторів наук, професорів;

10 кандидатів наук, доцентів;

5 кандидатів наук, асистентів.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців спеціальності 231 «Соціальна робота» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти та спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП "Соціальна педагогіка") другого (магістерського) рівня.

Також викладачі кафедри забезпечують викладання педагогічних дисциплін на освітніх програмах спеціальності 014 «Середня освіта», які реалізуються на різних факультетах університету (обов'язкові - «Педагогіка з основами педагогічної майстерності», «Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах», «Основи інклюзивної педагогіки», «Соціальна педагогіка»; вибіркові - "Партнерство і професійна комунікація вчителя", "Техніки успішної комунікації в педагогічній діяльності", "Тренінг професійного розвитку вчителя", "Індивідуальна робота з учнями").

Кафедра педагогіки та соціальної роботи залучена до підготовки науково-педагогічних фахівців через аспірантуру зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», яка з 2017 р. ліцензована і функціонує на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи. До цього на кафедрі діяла аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Кафедрою налагоджена тісна співпраця з українськими та закордонними закладами вищої освіти, яка відбувається на різних рівнях і в різних формах.

Буклет