logo

Історія кафедри починається від років заснування Чернівецького університету. Вже в 1875 р. на філософському факультеті університету була заснована кафедра філософії і педагогіки. Згодом, у 1923 р., на цьому ж факультеті почала діяти кафедра педагогіки і соціології.

У 1926-1927 рр. створено педагогічний семінар під керівництвом титулованого професора К.Нарлі, який 1927 р. очолив кафедру педагогіки та історії педагогіки. У 1940 р. вона отримала статус загальноуніверситетської, а в повоєнні часи (1944 р.) відновила роботу як кафедра педагогіки і психології.

У 1991 р. кафедра педагогіки й психології увійшла до складу новоствореного педагогічного факультету. У різні роки її очолювали відомі вчені та провідні діячі народної освіти: О.П.Турко, Ф.І.Науменко, І.І.Кобиляцький, І.М.Красногорський, І.І.Мирний, Д.М.Щербина, Л.П.Шевцова, С.В.Далавурак, П.Є.Мармазинська.

У грудні 1992 р. кафедру реорганізовано у дві випускаючі: психології і соціології (зав. кафедри проф. Пірен М.І.) та педагогіки (зав. каф. доцент Пенішкевич Д.І.). До вересня 2002 року кафедра педагогіки функціонувала як випускна зі спеціальностей «Початкове навчання. Народознавство» та «Соціальна педагогіка. Практична психологія».

У вересні 2002 р. у зв’язку з інтенсивним розвитком обох спеціальностей та спеціалізацій кафедру педагогіки реорганізовано в кафедру педагогіки та методики початкового навчання (завідувач проф. Руснак І.С.) та кафедру загальної та соціальної педагогіки (завідувач проф. Пенішкевич Д.І.). З того часу кафедра загальної та соціальної педагогіки стала окремим структурним підрозділом університету і функціонувала як випускова зі спеціальності «Соціальна педагогіка», а з 2012 р. - і спеціальності «Соціальна робота».

У 2007-2012 рр. кафедру очолювала доцент Петрюк І.М., 2012-2014 рр. – професор Пенішкевич Д.І. У 2014-2020 рр. керувала кафедрою доц. Петрюк І.М.

У лютому 2016 р. рішеннями колективу кафедри, вченої ради факультету педагогіки, психології та соціальної роботи та Вченої ради Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича було змінено назву кафедри на «кафедра педагогіки та соціальної роботи», яку у 2017 р. було об’єднано з кафедрою соціальної роботи та соціального управління.

За період функціонування кафедри сформувалися наукові напрями: 1) загальна педагогіка та історія педагогіки, в тому числі історія освіти та педагогічної думки на Буковині (започаткована в 1994 р. під керівництвом професора Пенішкевич Д.І.);  2) дослідження нових педагогічних технологій (кер. Пенішкевич Д.І., Петрюк І.М.); 3) соціальна педагогіка й соціальна робота (кер. Петрюк І.М., Кобилянська Л.І., Тимчук Л.І.).

У галузі загальної педагогіки та історії педагогіки захистили кандидатські дисертації Кобилянська Л.І. (1998), Петрюк І.М. (1998), Ковальчук І.В. (2002), Бучківська Г.В. (2002), Тимчук Л.І. (2005); Платаш Л.Б. (2010), Балахтар В.В. (2010), Шоліна Т.В. (2012), Звоздецька В.Г. (2012), Марчук М.В. (2016).

Різні аспекти педагогічних технологій досліджені в кандидатських дисертаціях Манчуленко Л.В. (2006), Куб’як Н.І. (2010), Равлюк Т.А. (2012).

Проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи відображені в успішно захищених кандидатських дисертаціях Мудрого Я.С. (2011), Попова О.А. (2014), Андрійчук С.В. (2015), Білик Н.М. (2017).

Наукова робота кафедри з 2017 р. доповнилася фундаментальними розробками вчених проф. Пірен М.І, доц. Камбура А.В., доц. Кармалюка С.П., доц. Шманька О.В., Коси Н.С., присвяченими питанням соціології, соціальної роботи та соціального управління в громадах.

На даний момент завершується підготовка двох кандидатських дисертацій Горяніна І.І. (соціальна підтримка дискордантних щодо ВІЛ-інфекції сімей) та Гуляєвої М.М. (підготовка андрагогів в університетах Німеччини).

Працюють над докторськими дисертаціями Платаш Л.Б., Кармалюк С.П., Шманько О.В.

Відбулися захисти докторських дисертацій Тимчук Л.І. (2016) та Балахтар В.В. (2019).

 У різні роки кафедра виступила організатором низки міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Історико-педагогічні та соціальні проблеми професійної підготовки кадрів для системи неперервної освіти і соціальних служб» (2001), «Проблеми розвитку системи соціальної роботи та неперервної освіти в Україні та зарубіжжі» (2002), «Підготовка соціальних педагогів у вищій школі до здійснення соціального супроводу кризових категорій населення» (2004), «Інноваційні технології превентивного виховання дітей та молоді: соціально-педагогічний аспект» (2005), «Особистість Омеляна Поповича в контексті розвитку освіти та культурно-громадського життя Буковини кінця ХІХ ст. – до сучасності» (2006), «Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу» (2007), «Василь Сухомлинський – видатний педагог, гуманіст, мислитель ХХ століття» (2008), «Соціально-психологічні проблеми виховання дітей в дистантних сім’ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів до роботи з ними» (2008), «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та виявлення» (2009), «Трансформації сім’ї у сучасному світі» (2010), «Міжетнічні і міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій» (2010), «Демократизація освіти: досвід, пошуки, перспективи» (2010), «Соціальна робота як правозахисна професія» (2015), «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (2018).