Previous Next

Методичний семінар кафедри: обговорення результатів професійної (науково-педагогічної) практики

2 листопада 2021 року на засіданні методичного семінару кафедри педагогіки та соціальної роботи відбулося обговорення результатів проходження студентами шостого курсу денної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» професійної (науково-педагогічної) практики,

що має на меті підготовку магістрантів до майбутньої самостійної викладацької роботи у закладах освіти; поглибити та закріпити знання з питань організації і форм здійснення освітнього процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування умінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідного фахового напряму.

Відповідно до програми професійної (науково-педагогічної) практики робота магістрантів відбувалася за трьома напрямами (психолого-педагогічний, методичний, науковий). Магістранти опрацювали нормативні документи, які регламентують функціонування кафедри; ознайомилися з посадовими обов'язками науково-педагогічних співробітників та персональною документацією викладача; в ході спостережень за проведенням занять викладачами та реалізації активної складової практики (пробні і залікові заняття) отримали навички планування навчально-методичної, організаційно-методичної, науково-дослідної та організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю.

У ході семінару магістранти Яна Янцеловська, Інна Торак, Аліса Магас, Стас Житарюк, Ангеліна Снігур, Владислава Пуйко поділилися міркуваннями щодо зроблених перших спроб викладацької діяльності, акцентували на значущості практичних навичок комунікації з аудиторією, теоретичній і методичній підготовці, а також загальній ерудиції.

За результатами чотиритижневої роботи керівники практики Світлана Андрійчук, Лідія Гаврилюк, Інна Ковальчук, Олександр Попов, Валентина Звоздецька констатували достатній рівень сформованих у студентів психолого-педагогічних компетентностей; вони добре володіють навчальним матеріалом, опанували комп’ютерну грамотність, уміють планувати свою діяльність, критично оцінювати власні та чужі успіхи й невдачі. Позитивно, що проведені магістрантами навчальні заняття отримали позитивні відгуки від студентів академічних груп.

У роботі семінару взяли участь викладачі кафедри педагогіки та соціальної роботи та студенти шостого курсу денної і заочної форми навчання. Модерувала - доцент, кандидат педагогічних наук Інна Владиславівна Ковальчук.