Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

SCOPUS

 

Web of Science

 

Закордонні монографії

 • Platash Larysa. Development of Inclusive Education in Ukraine and Poland as an Example of Democratic Change. Sustainable Education as a Way of Bringing People Together – Multiple Stories From Europe. Monografia recenzowana Editors: Vasil Haluzyak, Ryszard Kucha, Anatoliy Vykhrusch. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. Łódź. 2019. Pp. 293-309. http://piz.san.edu.pl/docs/sim83.pdf
 • Tymchuk L. Ensuring educational rights of internallydisplaced persons. Migration and Education. Tounderst and relations between migration and education-challenges for research and practice. 2019. S.101-113. (колективна закордонна монографія)
 • Platash L.B. Social-pedagogical support as a measure of successful socialization of institutions of the inclusive class of the general learn school: experience of the Republic of Poland and Ukraine's realities. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and the Republic of Poland : Collective monograph. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Рр. 347-378.
 • Platash Larysa. Reality and strategies for development of inclusive education in the institutions of secondary education in Chernivtsi region of Ukraine. Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość. Tom XV. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. 2018. Pp. 355-373.

http://www.gwsh.gda.pl/uploads/oryginal/4/3/fe1d3_Studia_Gdanskie_tom_15.pdf

 • Platash L.B. Inclusive education as innovation in Ukraine – experience of european countries // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Рр. 323-342.
 • Petryuk I. Колективна монографія «Konfliktmanagement und Interessen-ausgleich im Ost-West-Dialog. Ansatze der Sozialen Arbait» Документація бінаціонального семінару 29.10.17-03.11.17 (DAAD). Католицький університет м. Фрайбург, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Фрайбург: Католицький університет м.Фрайбург, 2017. - 97 с.

Монографії українські

 

Балахтар В. Психологія особистості фахівця з соціальної роботи : монографія. К. : Талком, 2018. 386 с.

Платаш Л. Б. Моделювання безпечного інклюзивного середовища якісної освіти осіб з особливими потребами / Якість вищої медичної освіти (60-річчя ТДМУ) : монографія / [Вихрущ А.В., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] / За ред. А. Г. Шульгая та Н.О. Федчишин. – Тернопіль ТДМУ, 2017. – С. 267-312.

Тимчук Л. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Л. Тимчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 464 с.

Публікації у фахових наукових виданнях України Категорії Б Переліку наукових фахових видань України

 • Білик Н.М. Перспективи впровадження технології медіації однолітків у загальноосвітній школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. № 2(46). С. 189-198.
 • Білик Н.М. Медіація однолітків як технологія вирішення конфліктів у загальноосвітній школі // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / за заг. ред.: акад. І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т.Золотухіної. Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. Вип. 49. С. 3-12.
 • Білик Наталія. Впровадження технології медіації у загальноосвітній школі: виклики сьогодення // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 747. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. С. 9-16.
 • Балахтар, В. (2015). Формування професіоналізму у майбутніх фахівців соціальної роботи. Науковий вісник Херсонського державного університету. (Cоціологічні науки). Вип. 1, 113-116. Херсон : Гельветика.
 • Попов О. А. Можливості використання німецького досвіду соціально-педагогічної роботи з молодими правопорушниками в Україні / O. A. Попов // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2015. – Вип. 25. – C. 136-145.
 • Камбур А.В. Нова соціальна ситуація як детермінанта змін життєвих планів особистості. // Соціальні технології актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, Випуск 67-68. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. – С.123-131
 • Ковальчук І.В. Соціальна робота з людьми похилого віку/ І.В. Ковальчук //Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика»: збірник наукових праць/ [ред. кол.: Пірен М.І.(наук.ред.) та ін.] ‒ Чернівці: Технодрук, 2015 ‒ 144 с., С.58-64.
 • Манчуленко Л.В., Цеона Д.П. Профілактика мобінгу у трудовому колективі. Науковий вісник. Педагогіка та психологія. Вип. 735. – Чернівці., 2015. – С. 111 – 117
 • Балахтар, В. В. (2016). Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Психологія). Вип. 2 (5), 6-8. Київ : Київський університет.
 • Балахтар, В. В. (2016). Маніпулятивний вплив на формування особистості-професіонала в процесі навчання у ВНЗ. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. IX, Вип. 9, 37-42. К. : Талком. Формування професіоналізму у майбутніх фахівців соціальної роботи. Габітус. 2016. Вип. 1. С.104-107 .
 • Білик Наталія. Теоретико-методичні засади медіації як соціально-педагогічної технології врегулювання шкільних конфліктів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Випуск 1 (38). С. 41-44.
 • Білик Н.М. Медіація як соціально-педагогічна технологія вирішення конфліктів у школі // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXIX. Том 3. Херсон, 2016. С.26-30.
 • Горянін І.І. Діяльність державних установ та неурядових організацій щодо розв’язання проблем життєдіяльності дискордантних пар / Горянін Іван // Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 44-47. (http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3149)
 • Камбур А.В. Функціонування ціннісної сфери в сучасному українському суспільстві. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2016. – Вип. № 11. – С. 74-78
 • Кармалюк С.П. Реалізація молодіжної політики в Україні в сучасних умовах: соціальні та регіональні аспекти / С.П. Кармалюк // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.:Талком,2016. – 620 с.; С.258-267.
 • Ковальчук І.В. Організаційні засади роботи недільних шкіл / І. Ковальчук //Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ- ХХст.) Приватна освіта в Україні та Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. праць / за ред. Герцюка, І. Міщишин.- Львів, 2016.- 420 с.
 • Ковальчук І.В. Соціальна політика в умовах євроінтеграції // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері».- Одеса. 2016- С.125-127.
 • Ковальчук І.В. Технології соціальної роботи з формування патріотизму дітей //Збірник наукових праць Камянець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка.- Камянець-Подільський, 2016, С. 109 -118.
 • Ковальчук І.В. Партнерство у проектній формі соціальної роботи з формування патріотизму // Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери.- Ніжин, 2016.-С. 72-74.
 • Куб’як Н. І. Соціально-педагогічна допомога дітям з дистантних сімей у кризових ситуаціях / Н. І. Куб’як // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 133 (Серія: Педагогічні науки) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – С 108-112.
 • Манчуленко Л.В. Сформованість творчого стилю діяльності як основа професійно-творчого саморозвитку майбутнього педагога// Journal „European humanities studies / europejskie studia Humanistyczne”– Київ, 2016. – 330с. – С. 135 – 145
 • Мудрий Я.С. Інтеграція дітей з вадами зору у соціальне середовище загальноосвітньої школи : Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л.П. Мельник. В.І Співака. – Вип. ХХVI. Серія: соціально-педагогічна. – Камянець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – С. 151-161.
 • Tatyana Ravlyuk. Model ofdeveloping the creative potential of future social workers during professionally oriented practice. Професійна освіта : методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. / [ред. колегія: Доброскок І.І. (голов.ред.) та ін.]. Київ, 2016. Вип. 3. 166-176.
 • Шманько О.В. Трансформація громадянських цінностей у сучасної молоді та шляхи їх утвердження в умовах перехідного українського суспільства // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.:Талком,2016. – 620 с.; с.575-582
 • Балахтар, В. В. (2017). Кризові стани у процесі професійного становлення фахівця з соціальної роботи. Витоки педагогічної майстерності. (Педагогічні науки). Вип. 19, 22-27. Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка
 • Камбур А.В. Вплив соціально-психологічних умов на процеси соціальної адаптації особистості // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. Випуск 19. – С. 177-183 – (Серія «Педагогічні науки»).
 • Камбур А.В. Вплив ситуаційних особливостей культурно-історичного розвитку країни на процес ресоціалізації. // Релігія та соціум. Часопис. - № 1 (25). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С.63-68.
 • Ковальчук І.В. Виховання духовності школяра засобами сімейного виховання // Збірник наукових праць.- Україна – Сербія- Азербайжан-Польша-Канада, 2017.-С.39-42.
 • Попов О. А. Німецькі підходи до класифікації методів і концептів соціальної роботи / О. А. Попов // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. ХХVІІІ. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2017. – С. 126-136.
 • Попов О.А. Технологія конфронтації у роботі з делінквентною молоддю в Німеччині / O. A. Попов // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2017. – Випуск LXXV. – Том 3. – С. 134-138.
 • Платаш Л.Б. Соціально-педагогічний супровід учнів інклюзивного класу загальноосвітньої школи // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсонський державний університет. Випуск LXXX. Том 3. Херсон, 2017. – С. 247-253. http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_80/part_3/52.pdf
 • Равлюк Т.А. Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в соціальній роботі» . Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон, 2017. №4 (44) квітень. С. 433-436.
 • Пірен М.І. Нагорна проповідь Ісуса: роль і значення для сучасної освітянської української еліти / Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т.,2017 - №2. – 198с. – С.92-96. http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/2017_226_11_M.Piren_.pdf
 • Пірен М.І. Український соціум потребує змін щодо соціального захисту людини та її самореалізації / Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т.,2017 - №1 (25). – 96с. file:///C:/Users/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0/Downloads/relsoc_2017_1_2%20(1).pdf
 • Пірен М.І. Сучасна українська політико-владна еліта і проблеми національної самоідентифікації М.І. Пірен // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали Х міжнародної наукової конференції (Острог, 12-13 травня, 2017). – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2017. – Випуск 18. – С. 16-20. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoakl_2017_18_7
 • Балахтар, В. (2018). Peculiarities of forming of leadership positions of social worker. «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», Вип. 1(75), 11-22. Суми
 • Балахтар, В. В. (2018). Особливості професійного становлення особистості фахівця з соціальної роботи залежно від психологічного благополуччя. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Т. 1, №3(47), 17-25. Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
 • Балахтар, В. В. (2018). Креативний потенціал як показник професійного становлення фахівців з соціальної роботи. Науковий вісник Херсонського державного університету. (Психологічні науки). №4, 167-171. Херсон : Гельветика.
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та УАОППП. № 3(14), 7-14. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка (Ред.). Київ.
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості базових переконань фахівців з соціальної роботи у контексті їх професійно-особистісного становлення. Вісник післядипломної освіти. (Серія «Соціальні та поведінкові науки). Вип. 6(35), 9-21. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 • Балахтар, В. В. (2018). Емпіричне вивчення сформованості іміджу особистості фахівця із соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення. Проблеми сучасної психології. Вип. 42, 9-30. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва (Ред.). Кам’янець-Подільський : Аксіома.
 • Балахтар, В. В. (2018). Цінність особистісно-професійної самореалізації фахівця як одного з компонентів професійного становлення у сфері соціальної роботи. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та УАОППП, Вип. 4 (15). С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка (Ред.). С. 7-13. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 • Балахтар, В. В. (2018). Психологічні особливості мотивації професійного становлення фахівців із соціальної роботи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. Вип. 5, С. 147-154. Херсон : Гельветика.
 • Балахтар, В. В. (2018). Рефлексія як чинник професійно-особистісного становлення фахівців у сфері соціальної роботи. Психологічний часопис. № 8, Вип. 18. С. Д. Максименко (Ред.). С. 9-23. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 • Балахтар, В. В. (2018). Самоефективність як індикатор становлення особистості фахівця з соціальної роботи як професіонала. Молодий учений, №9(61), С. 165-170.
 • Балахтар, В. В. (2018) Особливості самоставлення особистості фахівців з соціальної роботи. Правничий вісник Університету «Крок» : Збірник наукових праць. Вип. № 31, С. 160-167. Київ : Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».
 • Балахтар, В. В. (2018). Особистісно-професійні характеристики фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення. Теорія і практика сучасної психології. Вип. 5, С. 51-55. Запоріжжя: Класичний приватний університет.
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід професіоналізації особистості фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології. Т. XIV. Вип. 1, С. 17-26. Київ-Ніжин : Видавництво «ПП Лисенко М.М.».
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи у практичній професійній діяльності. Психологічний часопис. № 9, Вип. 19. С. Д. Максименко (Ред.). С. 9-24. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 • Балахтар, В. В. (2018). Методика дослідження становлення особистості фахівця з соціальної роботи. Психологічний часопис. № 10, Вип. 20. С. Д. Максименко (Ред.). С. 171-184. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід професіоналізації фахівця з соціальної роботи у процесі професійної підготовки. Вісник Національного авіаційного університету. (Педагогіка. Психологія). Вип. 13, С. 104-111. Київ.
 • Балахтар, В. В. (2018). Професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях професійного становлення фахівців з соціальної роботи. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Психологія. Вип. 9-10, С. 52-59. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості самореалізації як професійно-особистісного новоутворення становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. IX. Вип. 11, С. 5-15. Київ-Ніжин.
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід самовизначення в якості фахівця з соціальної роботи на стадії професійної підготовки. Теоретичні і прикладні проблеми психології. №3(47), Т. 3, С. 13-26. Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
 • Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи на стадії саморегуляції у професійній діяльності. Теорія і практика сучасної психології. Вип. № 6, С. 66-70. Запоріжжя: Класичний приватний університет.
 • Камбур А.В. Ціннісно-символічні підстави відтворення життєвого простору особистості / Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2018 - № 3-4 (31-32). – С. 98-103 0,3 др.арк.
 • Організація навчання дітей з особливими потребами в сучасних школах України. Товариство «Рідна школа»: історія та сучасність. Науковий альманах. Ч. 8. / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва «Рідна школа», каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 204 с.
 • Камбур А.В. Відтворення життєвого простору особистості за допомогою ресоціалізації / «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» (Наказ МОН № 793 від 04.07.2014 рік)., 2018 - № 13. - С. 129-134 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/download/13396/18605
 • Кармалюк С.П. Управлінські аспекти національної самоідентифікації молоді, як психологічний чинник її самоствердження в українському суспільстві / Л.В. Гонюкова, С.П. Кармалюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України № 3, 2018.- С. 131 -137.
 • Ковальчук І.В. Соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку в конфесіях // Збірник наукових праць Virtus.-Чернівці, 2018.- С.137-141.
 • Ковальчук І.В. Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя //Неперервна професійна освіта: Теорія та практика.2018. Вип.3-4. С.94-99. Посилання http:// doi.org/10.28925.2018/3-4/.офіційний сайт http://npo.kubg.ua e-ISSSN2412-0774.
 • Кубʼяк Н., Равлюк Т. Тренінг комунікативної компетентності як форма соціально-мовленнєвої взаємодії майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в соціальній роботі» / Наталія Кубʼяк, Тетяна Равлюк //Вісник національного авіаційного університету. Збірник наукових праць. Педагогіка. Психологія – 2 (13)ʼ2018 – С. 14-19.
 • Куб’як Н., Равлюк Т. Тренінг комунікативної компетентності як форма соціально-мовленнєвої взаємодії майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в соціальній роботі». Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. № 13 (2018). С. 9-14. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/current
 • Попов О.А. Становлення соціальної педагогіки у Великій Британії / O. A. Попов // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2018. – Випуск LXXXI. – Том 1. – С. 225-229.
 • Платаш Л.Б. Психолого-педагогічний інструментарій корекційно-педагогічної роботи асистента вчителя з дітьми з розладами аутичного спектру. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Одеса, 2018. Випуск 4. Том 1. С. 97-103. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/4/part_1/23.pdf
 • Тимчук Л. Забезпечення доступу до освіти як умова успішної соціалізаціївнутрішньо переміщених осіб. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Випуск 24 (ІІ том). 2018. С. 236-247. Фахове видання. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_24(2)__35
 • Шманько О.В. Імплементація електронного урядування в Україні – ціннісна складова управлінської культури /Пірен М.І., Шманько О.В. //Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2018 – № 3. – С.189-193
 • Балахтар, В. В. (2019). Ціннісні орієнтації як показник професійного становлення фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI: Психологія обдарованості. 2019. Вип. 15, С. 138-147. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
 • Балахтар, В. В. (2019). Соціально-психологічні особливості проектування професійного шляху як професійно-особистісного новоутворення становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Психологічний часопис. №5 , Вип. 9, С.Д.Максименко (Ред.), 2019. С. 27-44. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 • Балахтар, В. В. (2019). Соціально-психологічні особливості самоствердження та самовдосконалення як професійно-особистісних новоутворень становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології: Збірник наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. Вип. 2. Київ-Ніжин : Видавництво « ПП Лисенко М.М.», 2019. C. 43-54
 • Балахтар, В. В. (2019). Самоприйняття як показник становлення особистості фахівця з соціальної роботи Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових праць. Т.1, № 5/2019. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С.123-128.
 • Балахтар, В. В., Вовк М.В (2019). Толерантність як професійно-важлива якість фахівця з соціальної роботи. Virtus: Scientific Journal / Editor-in Chief M.A. Zhurba – November № 38, 2019. – С.39-43
 • Балахтар, В. В. (2019). Ціннісно-мотиваційна складова становлення особистості фахівця з соціальної роботи. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та УАОППП, Вип. 4 (18). С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка (Ред.), 2019 С. 14-20. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 • Балахтар, В. В. (2019). Програма «Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи на рівнях первинної і вторинної професіоналізації». Психологічний часопис №11 , Вип. 5, С. Д. Максименко (Ред.), 2019. С. 49-71. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 • Балахтар, В. В. (2019). Особливості самотворення фахівцями з соціальної роботи смислу подальшого життєвого шляху на післятрудовій стадії становлення. Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. №3(50), 2019. Т. 3, С. 9-21 Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
 • Гаврилюк Л.П., Кубʼяк Н.І. Виховання толерантності особистості як запорука попередження проявів ксенофобії у суспільстві / Л. П. Гаврилюк, Н. І. Кубʼяк // Збірник наукових праць Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. – Вип. ХХХІІ. Серія: соціально-педагогічна. – Камʼянець-Подільський: Медобори-2006, 2019.— С.40-54.
 • Камбур А.В. Індивідуальні особливості процесу ресоціалізації / Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2019 - № 3-4 (35-36). – С. 29-36 0,3 др.арк.
 • Ковальчук І.В. Соціальна робота в конфесіях Науковий журнал//Віртус 31 лютого 2019. С.233-236.
 • Попов О. А. Нормативно-правові засади соціальної роботи з місцевими громадами в Польщі / О. А. Попов // Молодий вчений. - 2019. - № 5(1). - С. 58-61.
 • Тимчук Л. Роль освіти дорослих у подоланні неписьменності населення: досвід 20-30-х років ХХ століття. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. ХХХІІ. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський. 2019. С.170-182. Фахове видання
 • Тимчук, Л., & Куліковська, І. (2019). Становлення та розвиток андрагогіки в Україні: історіографічний аналіз. Педагогічний дискурс, 27,50–60. doi: 10.31475/ped.dys.2019.27.06
 • Платаш Л. Б.Інклюзивне середовище загальноосвітньої школи: категоріальна специфіка поняття. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. – Вип. ХХІХ. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 125 - 139.
 • Платаш Л.Б.Інклюзивна компетентність суб’єктів освітнього середовища сучасної школи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. / За ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. – Вип. 31. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. – С. 192 - 204.

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3346/znpkp_sp_2018_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Платаш Л.Б. Психолого-педагогічний інструментарій корекційно-педагогічної роботи асистента вчителя з дітьми з розладами аутичного спектру. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Одеса, 2018. Випуск 4. Том 1. С. 97-103.

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/4/part_1/23.pdf

Публікації в зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄСР

1.Білик Н.М. Організаційно-педагогічні умови здійснення посередництва (медіації) однолітків у шкільному середовищі // Science and educational a new dimension. Pedagogy and Psychology, III (33), Issue: 66, 2015. C. 23-27.

2.Горянін І.І. Українське законодавство про життєдіяльність Дискордантних щодо ВІЛ сімей та соціальну роботу з ними / Горянін Іван // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(35), Issue: 71, 2015, P. 30-34. (http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/goryanin_i._i._petryuk_i._m._ukrainian_legislation_on_hiv_discordant_livelihoods_of_families_and_social_work_with_them.pdf)

3.Равлюк Татьяна. Социальное партнерство общеобразовательной школы и вуза: методические вопросы организации социально-педагогической практики. Tradiții și valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte 29 octombrie 2015. BĂLŢI, 2015. с. 224-230.

4.Балахтар, В. В. (2016). Механизмы реализации манипулятивного воздействия на становление гражданской позиции специалиста социальной сферы. Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), №4. ISSN 2308-8079. Відновлено з http://st-hum.ru/content/obzor-statey-no-4-za-2016-god.

5.Шманько О.В. Трансформация ценностных ориентаций украинской молодежи // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2016. – №4. – ISSN 2308-8079. – https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-tsennostnyh-orientatsiy-ukrainskoy-molodezhi

6.Кармалюк С.П. Влияние глобализации на формирование национальной идентичности и новые стратегии поведения украинской молодежи / С.П. Кармалюк // Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis», 2016. – №4. Indexed in the ICI Journal Master List 2016. ICV 2016: 93.66

7.Kubiak N.І. Training future social workers to work with children from distant families / Nataliia Kubiak // Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. / [ред. колегія: Доброскок І.І. (голов. ред) та ін.]. — Київ.: Педагогічна думка, 2016. — Вип. 4. — С. 115-129.

8.Андрійчук С.В. Формування соціальної компетентності старших дошкільників як необхідна умова профілактики соціальної дезадаптації першокласників / Світлана Андрійчук // Medzinárodná vedecko-praktická konferencia [«Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce»], (10-11 marca 2017 r.). – Sládkovičovo, Slovak Republic, 2017. – С. 196 – 198.

9.Андрійчук С.В. Специфіка роботи соціального педагога дошкільного навчального закладу з батьками / Світлана Андрійчук // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna [«Innowacje i nowoczesne technologie w edukacji: wkład Polski i Ukrainy»], (5–6 maja 2017). – Sandomierz, Polska, 2017. – С. 154 – 157.

10.Балахтар, В. В. (2017). Особенности формирования социально-психологического климата в учреждении социальной службы. Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), №1. ISSN 2308-8079. Відновлено з http://st-hum.ru/content/balahtar-vv-osobennosti-formirovaniya-socialno-psihologicheskogo-klimata-v-uchrezhdenii.

11.Tymchuk L. The ideas of adult education in russian and ukrainian herritage end of XIX – beginning of XX centuries. International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). Vol. 4. Issue 7. 2017. Р. 89-98. ISSN/ ISSN-L (print) 2392-6252. ISSN (online) 2393-0373. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=521045

12.Тымчук Л. Сущность и исходные положения андрагогики как науки об образовании взрослых. Norwegian Journal of development of the International Science. VOL.2. № 6/2017. S. 64-71.ISSN 3453-9875.

www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2017/05/NJD_6_2.pdf

13.Балахтар, В. В. (2018). Соціально-психологічна специфіка професійної діяльності фахівця з соціальної роботи. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. (pp. 730-740). L. N. Katjuhin, I. A. Salov, I. S. Danilova, N. S. Burina (Eds.). Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP.

14.Балахтар, В. В. (2018). Гендерно-вікові та організаційно-професійні чинники креативного потенціалу фахівців соціальної роботи. World Science. №8(36), Vol.3, 50-56. RS Global Sp. z O.O

15.Balakhtar, Valentyna. (2018). The impact of adaptation mechanisms on the process of formation the specialist’s identity of social work in educational establishments. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol. 3. RS Global Sp. z O.O. pp. 54-57. Warsaw, Poland

16. Модель становлення особистості майбутнього фахівця з соціальної роботи. Perspectives of science and education: The 3rd International youth conference (July 6, 2018) SLOVO\WORD, New York, USA. 2018. С.303-314

17.Tymchuk L. Towards professionalization of adult education in Ukraine. Педагогически Алманах. 2018. Том 26. Брой 2. С. 157-165. ISSN(online) 2367-9360. ISSN (print) 1310-358X. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol26/iss2/10

18.Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries. : Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. 392 p. Р. Соціально-психологічні особливості становлення особистості фахівця із соціальної роботи. С.17-36

19.Popov Oleksandr Praca socjalna ze społecznością lokalną na Ukrainie oraz możliwości wykorzystania doświadczeń polskich / O. Popov // Praca Socjalna. – 2019. – Tom 34 (3). – S. 5-26.

20.Кармалюк С.П. Особенности нейтрализации негативных эффектов социализации молодежи в развивающихся странах / С.П. Кармалюк // Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis», 2020. – №1. Indexed in the ICI Journal Master List 2018. ICV 2018: 100.00

21. Мудрий Я.С. Структурно-функціональна модель збереження репродуктивного здоров’я старшокласників : Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4 (37). Том 16. Иваново: МАРКОВА АД, 2014, С. 93-99.

22. Мудрий Я.С. Підготовка старшокласників до професійного самовизначення : Научные труды SWorld. – Выпуск 47. Том 4. Иваново: научный мир, 2017, С. 43-46. https://www.sworld.com.ua/konfer47/27.pdf

23. Мудрий Я.С. Cоціальна реабілітація осіб з порушенням зору : Modern Engineering and Innovative Technologies,3(10-03), December  p. 47-51 https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit10-03/meit10-03

 Посилання на підручники/посібники викладачів кафедри

Матеріали міжнародної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії"(22 листопада 2019 року)

М. Пірен Європейські цінності: детермінанта змін в сучасній Україні. Навчальний посібник-практикум

М. Пірен Конфліктологія. Підручник

М. Пірен Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні. Монографія

М. Пірен Політико-управлінська еліта України: соціо-психологічний аналіз. Монографія

М. Пірен Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно-світоглядні засади реалізації. Навчальний посібник-практикум

М. Пірен Соціальна робота у територіальній громаді: теорія і практика. Підручник

В. Балахтар Організація і методика тренінгу "Пізнай себе". Навчально-методичний посібник

В. Балахтар Педагогіка і психологія в соціальній роботі. Навчально-методичний посібник

В. Балахтар Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.). Монографія

В. Балахтар Психологія особистості фахівця з соціальної роботи. Монографія

В. Балахтар Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція. Навчально-методичний посібник

В. Балахтар, С. Матвійчина Методичні рекомендації кураторам щодо особистісного розвитку студента. Методичний посібник

Л. Манчуленко Методика соціально-виховної роботи у сучасних умовах. Навчальний посібник