Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

SCOPUS

 

Web of Science

Закордонні монографії

Монографії українські

 • Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія у 2 частинах / за ред. С.П.Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці: «Технодрук», 2021. Частина 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні. - 352 с.
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3081/MONOGRAF_%D1%81%D1%84_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7_1639050106.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. Чернівці: Технодрук, 2020. 416 с.
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2018

 • Актуальні питання теорії та практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / за заг. ред. Л.Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. - 572 с.
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Андрійчук С.В. Формування комунікативної компетентності – необхідна умова соціальної інтеграції дітей із розладами опорно-рухового апарату. // Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н. С., Миронова С. П., Платаш Л. Б., Романюк С. З. та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. 572 с. С.494-503
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Ковальчук І. В. Духовно-моральні цінності як гармонійна основа процесу формування світогляду дитини з інвалідністю. // Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н. С., Миронова С. П., Платаш Л. Б., Романюк С. З. та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. 572 с. С.318-335
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Коса Н.С. Соціально-психологічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивному навчанні / Н.С.Коса // Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н. С., Миронова С. П., Платаш Л. Б., Романюк С. З. та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. 572 с.     с.201 – 217
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Кучумова Н.І. Використання засобів арт-терапії у роботі з дітьми з особливими потребами // Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н. С., Миронова С. П., Платаш Л. Б., Романюк С. З. та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. 572 с.         С. 441-463
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Пірен М.І. Мотивація на успіх дітей з інвалідністю – складова проблем «Нової української школи» щодо інклюзивної освіти. // Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н. С., Миронова С. П., Платаш Л. Б., Романюк С. З. та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. 572 с.                   С.364-371
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Мудрий Я.С. Соціальна інтеграція дітей з вадами слуху в суспільство. // Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н. С., Миронова С. П., Платаш Л. Б., Романюк С. З. та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. 572 с.   С. 310-329
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Андрійчук С.В., Равлюк Т.А. Формування комунікативної компетентності – необхідна умова соціальної інтеграції дітей із розладами опорно-рухового апарату. // Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н. С., Миронова С. П., Платаш Л. Б., Романюк С. З. та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2020. 572 с.       С. 494-503.     
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Платаш Л. Вступ / Introduction. Результати моніторингу потреб педагогів : аналітична довідка проекту «EDUC – Інклюзивна освіта в Україні та Чернівецькій області – Україна» CUP E97B18000100009. Підсумкове слово / Epilogue. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [Платаш Л.Б., Тимчук Л.І., Шоліна Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.Б, Платаш . – Чернівці : «Технодрук», 2020. – 570 с. С.13-24, 34-61, 552-560.
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2725

 • Соціологічні інтерпретації соціоструктурних процесів в Україні: колект. монографія / За заг. Ред. В.І.Докаша, С.Ю.Ципко, В.В.Пержуна, К.Ю.Шестакової. – Чернівці: Чернівец. Нац. Ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019.     
  Камбур А.В. - С.51-62
  Шманько О.В. – С.37-50
  Пірен М.І. – С.37-50
  http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/16533RRFTYE5W.pdf

 • Балахтар В. Психологія особистості фахівця з соціальної роботи : монографія. К. : Талком, 2018. 386 с.
  http://surl.li/ktuvo

Публікації у фахових наукових виданнях України Категорії Б Переліку наукових фахових видань України

 • Камбур А.В. Відтворення життєвого простору особистості за допомогою ресоціалізації / «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» (Наказ МОН № 793 від 04.07.2014 рік)., 2018 - № 13. - С. 129-134
  http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/download/13396/18605
 • Куб’як Н., Равлюк Т. Тренінг комунікативної компетентності як форма соціально-мовленнєвої взаємодії майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в соціальній роботі». Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. № 13 (2018). С. 9-14.
  http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/current
 • Платаш Л.Б. Психолого-педагогічний інструментарій корекційно-педагогічної роботи асистента вчителя з дітьми з розладами аутичного спектру. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Одеса, 2018. Випуск 4. Том 1. С. 97-103.
  http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/4/part_1/23.pdf

Публікації в зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄСР

Збірники матеріалів конференцій, монографії, посібники

ПРОГРАМА ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару-марафону з міжнародною участю "Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи"

Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку. Том 2

Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку. Том 1

Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів. Том 2

Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів. Том 1

ПРОГРАМА Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства"

Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства

Збірник "Відповідальне батьківство ХХІ століття" (15 вересня 2022 року)

Збірник "Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер"

Нова українська школа: діалог сучасності з історією

Збірник "Відповідальне батьківство ХХІ століття" (16 вересня 2021 року)

Матеріали міжнародної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії"(22 листопада 2019 року)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі"

ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі"

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "ЯКІСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції "ЯКІСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

М. Пірен Європейські цінності: детермінанта змін в сучасній Україні. Навчальний посібник-практикум

М. Пірен Конфліктологія. Підручник

М. Пірен Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні. Монографія

М. Пірен Політико-управлінська еліта України: соціо-психологічний аналіз. Монографія

М. Пірен Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно-світоглядні засади реалізації. Навчальний посібник-практикум

М. Пірен Соціальна робота у територіальній громаді: теорія і практика. Підручник

В. Балахтар Організація і методика тренінгу "Пізнай себе". Навчально-методичний посібник

В. Балахтар Педагогіка і психологія в соціальній роботі. Навчально-методичний посібник

В. Балахтар Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.). Монографія

В. Балахтар Психологія особистості фахівця з соціальної роботи. Монографія

В. Балахтар Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція. Навчально-методичний посібник

В. Балахтар, С. Матвійчина Методичні рекомендації кураторам щодо особистісного розвитку студента. Методичний посібник

Л. Манчуленко Методика соціально-виховної роботи у сучасних умовах. Навчальний посібник