ВІДОМОСТІ

про фундаментальне наукове дослідження

кафедри педагогіки та соціальної роботи

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

«На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих навчальних закладах України»,

що виконувалося у рамках українсько-німецького науково-технічного співробітництва за фінансової підтримки Федерального міністерства освіти та досліджень Німеччини

(наказ по ЧНУ № 705-від від 09.11.2017р.)

 1. Наукова новизна результатів, отриманих закладом вищої освіти

Таблиця 1

з/п

Джерело фінансування (код КПКВК, загальний/спеціальний фонд, напрям фінансування)

Назва роботи

Відповідність роботи пріоритетному напряму розвитку науки  і техніки

Період виконання

Фактичний обсяг фінансування за повний період

Отриманий науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування

1

код КПКВК 2201040 , загальний

Фундаментальні дослідження

На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих навчальних закладах України

 

№ держреєстрації 0117U001464

Наук.керівник Петрюк І.М., канд.пед.наук, доцент

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науко-во-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

2017-2018

265,000

Вперше в Україні створено концепцію академічної  спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта»;

розроблено освітню програму й її навчально-методичне забезпечення;  започатковано підготовку фахівців освіти дорослих на другому (магістерському) рівні вищої освіти;

обґрунтовано й систематизовано  кваліфікаційні рамки професії «андрагог» (враховані в державному  класифікаторі професій, в якому в 2019 р. включено нову професію «андрагог»). 

2. Практична цінність результатів для суспільства та економіки

Практична цінність одержаних результатів полягає у наступному:

 • Науково-технічна продукція за результатами проекту у вигляді аналітичної довідки про стан освіти дорослих і післядипломної освіти в Україні та її кадрового забезпечення; розроблених анкет та проведеного емпіричного дослідження освітніх потреб і запитів дорослого населення Чернівецької області: з’ясовано існуючі освітні пропозиції для дорослих, результати представлені у вигляді інфографіки та аналітичної доповіді на семінарі в м.Аугсбург, Німеччина; наукового звіту за результатами виконання НДР на першому етапі «Ретроспективний та порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду підготовки фахівців для освіти дорослих»; підсумкового звіту за результатами виконання НДР; проекту концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта».
 • Розроблено модель компетентностей фахівця освіти дорослих.
 • Розроблено освітні програми підготовки фахівців освіти дорослих рівнів вищої освіти «бакалавр» і «магістр».
 • Розроблено проект концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта», в якій представлено: загальний опис і оцінку сучасного стану освіти дорослих в Україні та її кадрового забезпечення; конкретизовано проблему, яка потребує розв’язання (професіоналізація освіти дорослих); визначено мету концепції (вироблення засад державної політики щодо організації і здійснення професійної підготовки фахівців для освіти дорослих на рівні спеціалізації); шляхи і способи розв’язання проблеми (комплекс соціально вмотивованих, науково обґрунтованих, запланованих і розроблених організаційних, науково-дослідних і прикладних заходів, спрямованих на розробку науково-теоретичних і прикладних засад професіоналізації освіти дорослих в Україні з урахуванням світових тенденцій, ідей і досвіду); описано стратегію розвитку професії фахівця в освіті дорослих на основі ідентифікації реальних інтересів зацікавлених сторін та балансу інтересів закладів освіти, здобувачів освіти та роботодавців; розкрито концептуальні засади створення моделі підготовки фахівців і критерії досягнення результатів; визначено завдання та основні етапи реалізації Концепції; обсяг необхідних фінансових матеріально-технічних, трудових ресурсів.

Окреслені наукові та практичні результати стали першим кроком до запровадження спеціалізації «Освіта дорослих» на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, що в перспективі сприятиме утвердженню освіти дорослих та післядипломної освіти як академічної та наукової галузі в університетах України. Особлива практична цінність проекту полягає у налагодженій міждержавній науковій комунікації - спільному українсько-німецькому обговоренні цілей, засобів, форм, методів освіти дорослих і післядипломної освіти в перехідний період, з урахуванням історичних, теоретичних та емпіричних підходів, що стало можливим завдяки обміну досвідом, здійсненого під час відряджень до Університету м. Аугсбург (Німеччина).

Цінність результатів для навчально-наукової роботи

На основі результатів даного наукового дослідження розроблено тематичні блоки та розділи до курсів: «Інформаційні технології в освіті», «Громадянська освіта», «Теорія та історія освіти дорослих», «Технології навчання дорослих», «Нормативні засади освіти дорослих», «Неформальна освіта дорослих», «Сучасні адаптивні системи і технології навчання

Таблиця 2

Nз/п

Назва роботи

Інформація щодо укладення договору про апробацію, дослідне використання, передання (трансфер), надана МОН

1

На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих навчальних закладах України

Результати проведених досліджень передано замовнику (МОН) згідно договорів  М/26-2017; М/95-2018

3. Інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої освіти у світовий освітньо-науковий простір:

 

Країна-партнер

 

Установа- партнер

Тема співробітництва

Документ, відповідно до якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

Німеччина

Універси тет м.Аугсбург кафедра освіти дорослих та подальшої освіти проф. Е.Майльгаммер

Теорія і практика освіти дорослих в Європі та в Україні

В рамках програм та грантів Міністерства освіти та Міністерства закордонних справ Німеччини

Угоди про співпрацю від

06. 09.1999

 та від 16.02.2016

Реалізовано три білатеральних проекти з проблем професіоналізації освіти дорослих в Україні – 2016, 2017 -2018, 2019рр.;

Вивчено освітні потреби дорослих на теренах Буковини та в м.Чернівці; засновано Центр освіти дорослих в ОТГ Волока;

розроблено зміст та дидактичне забезпечення освітньої програми «Освіта дорослих і післядипломна освіта» та запроваджено цю програму в Чернівецькому університеті

4. Перспективи розвитку

1) розробка партнерських наукових досліджень за темами «Професіоналізація освіти дорослих» та «Оцінка освітніх потреб дорослого населення та посилення інклюзивної функції освіти дорослих в Україні»; 2) подача спільної з партнерами заявки в рамках програми Erasmus ka2 на тему «Освіта дорослих для розмаїтого інклюзивного суспільства».

ВІДОМОСТІ

про кафедральну науково-дослідну роботу, яка виконується у межах робочого часу викладачів

Тема «Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін» (2016-2020)

№ держреєстрації 0116U004090

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності ЗВО

1. Динаміка розвитку кадрового потенціалу (стисла аналітична довідка).

Кафедра педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету характеризується високим кадровим потенціалом, динаміка розвитку якого відображена в таблиці:

2015

2016

2017

2018

2019

Штат

16

17

24

23

20

д.н.

0

1

2

2

2

к.н.

12

13

18

18

16

 Науковий потенціал кафедри значно зріс за період 2015-2019 р. Захищено - 2 докторських дисертації та 2 кандидатських дисертації.

2. Наукові результати, отримані під час виконання науково-дослідних робіт на кафедрах у межах робочого часу викладачів та зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів

Досліджено практичні аспекти соціально-педагогічного супроводу процесів соціалізації дітей, молоді, дорослих і літніх людей, проаналізовано нормативно-правову базу для цієї роботи. Здійснено діагностику факторів соціальної дезадаптації особистості в усі вікові періоди, дезадаптивних проявів та наслідків. Запропонована форма класифікації проблем у процесі соціалізації особистості. Здійснено критичний аналіз сучасного стану соціального захисту, забезпечення та підтримки вразливих груп населення, дітей, молоді та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 

Практична цінність одержаних результатів НДР

Розроблено діагностичний інструментарій дослідження дієвості й ефективності механізмів соціалізації в умовах конкретної соціальної ситуації; розроблено й впроваджено в навчальний процес закладів вищої освіти програми фахових дисциплін; скомпоновано тематичний дайджест курсових і магістерських робіт; опубліковано серію праць наукового й методично-інструктивного змісту для використання у процесі підготовки й безпосередньої професійної діяльності соціальних працівників.

Аргументами наукової новизни, теоретичної й практичної значущості результатів науково-дослідної роботи кафедри є:  

 • захищені 4 дисертаційні роботи: 2 докторські (Тимчук Л., 2016; Балахтар В., 2019); 2 кандидатські (Марчук М., 2016; Білик Н., 2017);
 • наукова продукція:
 • закордонні монографії – 8; монографії, видані в Україні – 5; навчальні підручники, посібники – 16; методичні роботи – 11;
 • статті у: закордонних фахових журналах (Scopus) – 2; Web of Science - 2 (Copernicus) – 8; інші закордонні (не рейтингові)10; в українських рейтингових виданнях (Copernicus) – 40; українських академічних виданнях – 3; інших українських фахових виданнях – 35; збірниках наукових праць та інших журналах – 14; матеріалах конференцій закордонних – 11;  міжнародних (українських) – 112; всеукраїнські – 19;
 • організовані заходи наукової комунікації:

Міжнародна науково-практична конференція «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи», Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р. (спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України);

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі», Чернівці, 3-4 трав. 2018 р. (спільно з Національною академією педагогічних наук та Національною академією державного управління при Президентові України);

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери», 16 листопада 2018 р. (спільно з Навчально-науковим Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету);

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії», Чернівці, 22 листопада 2019 р. (спільно з Національною академією педагогічних наук, Національною академією державного управління при Президентові України, Навчально-науковим Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету);

 • участь викладачів і студентів у міжнародних (бінаціональних) семінарах і ворк-шопах:
 • у рамках Угод про співпрацю з Католицьким університетом м.Фрайбург (Німеччина): «Професіоналізація громадянської участі через застосування «принципу власних можливостей» в соціальній роботі в Україні»; «Популізм як суспільний феномен та ризик – ролі й підходи соціальної роботи в Ост-Вест-Порівнянні»; «Ост-Вест діалог: конфлікт менеджмент та узгодження інтересів»; «Розмаїття та інтеркультурність як суспільний виклик»;
 • у рамках Угод про співпрацю з Університетом м. Аугсбург (Німеччина) 2 семінари в Університеті м. Аугсбург (Німеччина) – 18-25 червня 2017 р., 11-19 листопада 2017р. (в рамках проекту з проблем освіти дорослих);
 • «Центр освіти дорослих як осередок навчання демократії в Україні» (м.Аугсбург);
 • у рамках Угод про співпрацю з Ясським університетом імені Александра Йоана Кузи (Румунія): міжнародний воркшоп «Транс-кордонні команди у практиці соціальної роботи» у Ясському університеті імені Александра: викладачі – 2(Попов О.А., Петрюк І.М.), студенти – 3 (Пуйко В., Пашко А., Бардієр С.), червень 2019;
 • закордонне стажування викладачів: (Тимчук Л., Університеті імені Яна Кохановського, м.Кельце, Польща, 2017; Звоздецька В., Університет м.Аугсбург, Німеччина, 2018; Попов О., Вроцлавський університет (в рамках програми Кіркланд Ресерч), 2018, 2019 Програма польської комісії у справах ЮНЕСКО, 2019; Клайпедський університет, Литва, 2019; Петрюк І., Університет м.Аугсбург (програма «запрошений доцент» (читання лекцій німецькою мовою), 2019; Равлюк Т., Жешувський університет, Польща, 2019.

                                          

Список наукових праць, опублікованих упродовж 6-річного періоду в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Science):

SCOPUS

N з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, в якому опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша й остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

1

      Yuliia Podkopaieva, Olena Maliar.

Empirical studies of socio-psychological conditions of formation of ideas about the spiritual ideal in primary school children 

American Educational Research Association, 2017.  

Issue 9 (2), (December). –Volume 46. – Pages 1022-1029.

https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1374/Educational%20Researcher%20%286%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1.   

Oliynyk M., Tymchuk L., Fedirchyk T., Marusynets M.

Adult Learningand Education Development in Bukovina (1861-1940): A Case Study of the Ukrainian-Speaking Community

Codrul Cosminului. 2019

Iss. 1. (Vol. 25). P. 63-86. https://doi.org/10.4316/CC.2019.01.004

 

 

Web of Science*

 

N з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, в якому опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша й остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

1

2

3

4

5

1.                    

Балахтар В.В.

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування професійної компетентності особистості фахівця соціальної роботи.

Information Technologies and Learning Tools.

Vol. 66, №4, 93-104.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ITZN_2018_66_4_10

2.                    

Tymchuk L.,Perepeliuk І., Marusynets М., Mykyteihcuk К.

Organizational and pedagogical conditions of preschool educational institution and family partnership in the Republic of Poland.

Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala.

2019. Vol. 11. №3. P.290-307.

file:///C:/Users/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B0/Downloads/1087-4876-1-PB.pdf

Примітка. * – публікації, що внесені лише у базу даних Web of Science, виділено жирним шрифтом.

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність молодих учених ЗВО за науковим напрямом

Захист 2-х кандидатських дисертацій:

2016 р., Марчук М.

2017 р., Білик Н. «Соціально-педагогічна технологія медіаторства у вирішенні конфліктів між молодшими підлітками».

Участь молодих науковців кафедри у міжнародних стипендіальних програмах:

Попов О.А. 1) програма Кіркланд Ресерч у Вроцлавському університеті (Польща), вересень 2018 – лютий 2019; 2) Програма польської комісії у справах ЮНЕСКО у Вроцлавському університеті (Польща), жовтень 2019.

 

Наукове та науково-технічне співробітництво за науковим напрямом із закордонними організаціями  

Nз/п

Країна-партнер

(за алфавітом)

Установа- партнер

Тема співробітництва

Документ, відповідно до якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

Австрія

Педагогічний університет Каринтії імені В.Франкла

Розвиток інклюзивної освіти в Україні та Австрії

Erasmus+ ka1

Угода про співпрацю від 31.07.2015

Тижневе стажування українських та  3 австрійських викладачів

Обмін досвідом

Подано спільну заявку на проект Erasmus

2

Німеччина

Katholische Hochschule Freiburg

Дослідження актуальних проблем соціальної роботи в контексті європейського діалогу «Схід-Захід»

У рамках програм Служби академічних обмінів Німеччини (DAAD)

„Unterstützung der Demokratie in der Ukraine“,

„Ost-West-Dialog“,

„Ostpartner schaft“

Безстрокова Угода про співпрацю 11листопада 2009

Підтвердження:

https://www.daad-ukraine.org/files/2018/06/DAAD-Projekte2018-DE-1.pdf

6 німецько-українських бінаціональних семінарів для викладачів та студентів спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка», за результатами яких опубліковано 6 навчальних посібників для студентів з актуальних проблем соціальної роботи в Україні та Німеччині;

2 спільних науково-практичних конференції в Чернівцях – 2015 р. та 2018 р.;

2 Міжнародних тижні соціальної роботи у Фрайбурзі  - 2016 р., 2018р.

Стажування, обмін досвідом

3

Універси тет м.Аугсбург кафедра освіти дорослих та подальшої освіти проф. Е.Майльгаммер

Теорія і практика освіти дорослих в Європі та в Україні

В рамках програм та грантів Міністерства освіти та Міністерства закордонних справ Німеччини

Угоди про співпрацю від

06. 09.1999

 та від 16.02.2016

3 білатеральних проекти з проблем професіоналізації освіти дорослих в Україні – 2016, 2017 -2018, 2019рр.;

Вивчено освітні потреби дорослих на теренах Буковини та в м.Чернівці; засновано Центр освіти дорослих в ОТГ Волока;

розроблено зміст та дидактичне забезпечення освітньої програми «Освіта дорослих і післядипломна освіта» та запроваджено цю програму в Чернівецькому університеті

4

«Центр освіти дорослих як осередок навчання демократії в Україні»

2019 р

Грант Федерального міністерства закордонних справ Німеччини

Створено та науково обґрунтовано методику оцінки освітніх потреб населення. Здійснено оцінку освітніх потреб дорослого населення Чернівецької області та м.Чернівці. На основі здійсненої оцінки створено андрагогічну концепцію Центру освіти дорослих, зорієнтованого на задоволення освітніх потреб дорослого населення, яке проживає в Чернівцях та його околицях, з урахуванням регіональної специфіки, структури дорослого населення, його зайнятості, інтересів та потреб. Розроблено також статут, профіль та навчальну програму Центру освіти дорослих. У червні 2019 р. в Об’єднаній територіальній громаді с.Волока створено Центр освіти дорослих, який успішно працює

5

Румунія

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Актуальні проблеми соціальної роботи в країнах Східної Європи

Erasmus+ ka1

Програма обмінів муніципалітету м.Яси

Безстрокова угода про співпрацю від 17.11.2009

Тижнева навчальна практика українських студентів в соціальних службах м. Яси;

Тижневе стажування викладачів;

Обмін досвідом;

Спільна заявка  Erasmus

 

Перелік наукових грантів, за якими працювали науковці ЗВО, що фінансувались закордонними організаціями (кількість грантів з відповідним посиланням на сайт чи на лист від грантодавця)

ПІБ виконавців

Назва гранту

Замовник

Петрюк І.М.

DAAD-Programm „Unterstützung Demokratie in der Ukraine“. Католицький університет м. Фрайбурга Німеччина

Жовтень-листопад 2015

Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Петрюк І.М.

DAAD-Programm „Unterstützung Demokratie in der Ukraine“. Католицький університет м. Фрайбурга Німеччина

Червень-липень 2016

Німецька служба академічних обмінів (DAAD

Петрюк І.М.

DAAD-Programm „Ost-West-Dialog “. Католицький університет м. Фрайбурга Німеччина

Червень-липень 2016

Німецька служба академічних обмінів (DAAD

Петрюк І.М.

Грант Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини на дослідження «Розвиток громадянскої свідомості та громадянської участі в процесі освіти дорослих в Німеччині та в Україні: компаративний аналіз».

Університет м.Аугсбурга, кафедра педагогіки, освіти дорослих та подальшої освіти

Жовтень-грудень 2016

Міністерство закордонних справ Німеччини

Петрюк І.М.

Грант уряду Баварії для викладання в університеті м. Аугсбург за програмою «Gastprofessur“

Травень-липень 2018

Університет м.Аугсбург (Німеччина)

Петрюк І.М.

DAAD-Programm „Ost-West-Dialog “. Католицький університет м. Фрайбурга Німеччина

Жовтень 2018

Німецька служба академічних обмінів (DAAD

Попов О.А

Програма "Kirkland Research"  Вроцлавський університет (Польща)

вересень 2018 р. - лютий 2019 р.

Фундація Лідери змін

Попов О.А

Програма Польської національної комісії у справах ЮНЕСКО Тема дослідження: «Соціальна ревіталізація занедбаних міських просторів у Польщі»

Вроцлавський університет (Польща)

Жовтень 2019

Польська національна комісія у справах ЮНЕСКО

 

 


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(повне найменування закладу вищої освіти)

 

НАЗВА НАУКОВОГО НАПРЯМУ

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

231 Соціальна робота

(науковий напрям*)

на подальший п'ятирічний період з 2021 по 2025 роки

Визначити та обґрунтувати форми і методи, які необхідно забезпечити закладу вищої освіти для здійснення стабільного розвитку наукового напряму, нової якісної стадії розвитку в національній науці, за такими розділами:

    

1. Розвиток та оновлення наукової школи

(зазначити, яким документом та коли зафіксовано створення наукової школи, кадровий склад наукової школи станом на початок державної атестації та перспективи його оновлення, заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій).

 • Пріоритетні тематичні напрями для ЗВО на п'ятирічний період

Кафедральна тема «Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства в умовах глобалізації і інтеграції» (2021-2025).

Актуальність проблеми. Останні події в Україні пов’язані з безпрецендентими порушеннями основоположних засад функціонування демократичного суспільства, які актуалізували проблему громадянської свідомості й активної позиції кожного українця, виявили суттєві проблеми в здатності критично оцінювати ситуацію й готовності протистояти руйнівним впливам інформаційної пропаганди, спричинили соціальну деінтеграцію, недовіру до владних структур, розпорошеність у визначенні пріоритетів і перспектив тощо. У цьому ракурсі саме освіта є важливим складником політики побудови активного громадянського  суспільства  й соціальної  інтеграції. Адже її ресурс полягає в тому, щоб забезпечити людей будь-якого віку рівним і відкритим доступом до якісного навчання і засвоєння актуальної інформації, що є основою для формування високоосвічених громадян - рушійної сили демократичного розвитку і економічного зростання держави. На тлі реалій сучасного життя увиразнюється соціальний аспект освіти, її тісний взаємозв’язок і взаємозумовленість із соціальною роботою. Наразі тривають пошуки ефективних і оптимальних організаційно-змістових засад та механізмів освіти, здатних реалізувати соціальну політику захисту прав людини, забезпечення гідного рівня життя, сприяння адаптації населення до нових соціально-економічних умов та ін. Доступність освіти для різних соціальних і вікових категорій населення, орієнтація на розвиток компетентності, професійно значущих особистісних якостей, конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, на підвищення кваліфікації чи на забезпечення перекваліфікації можуть виступати в якості надійного механізму виходу з кризових ситуацій.

Очікувані результати:

 • науково-теоретичний, ретроспективний, компаративний і нормативно-регуляторний аналіз цільових сфер перетину освіти і соціальної роботи (бідність і соціальне виключення; державна безпека; гендерна політика; здоров’я і здоровий спосіб життя; конкуренція на ринку праці; перепідготовка військових; освіта для ув’язнених; нова професія для безробітних; міграція та внутрішньо переселені особи; соціальна реабілітація інвалідів; маргінальні групи населення; соціокультурне середовище й екологія; інформаційні технології та доступність інформаційних засобів; інклюзивне середовище і безбар’єрний простір; соціальне партнерство як освітня технологія і як соціальне замовлення на нову норму взаємодії в суспільних відносинах);
 • обґрунтування алгоритму та механізмів розробки цільових соціально орієнтованих освітніх програм;
 • обґрунтування концепції соціальної послуги «Платформа відкритого освітнього простору» (демократичного формату дистанційної он-лайн комунікації провайдерів освітніх послуг, соціальних служб та їх клієнтів);
 • створення банку інформаційних модулів з досліджуваної тематики (для включення у зміст підготовки фахівців людиноорієнтованих професій) та освітніх програм післядипломної освіти фахівців соціальної сфери.
 • Дослідницька діяльність молодих учених.

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності студентів, аспірантів та молодих учених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету в Чернівецькому національному університеті функціонує Рада молодих учених, яка організовує проведення конференцій, конкурсів, олімпіад тощо; узагальнює досвід організації науково-дослідної роботи студентів та рекомендує шляхи вдосконалення її форм та методів; сприяє залученню молоді до науково-дослідної роботи та забезпеченню участі студентів в наукових заходах інших ЗВО та наукових установ Національної та галузевих академій наук.

Участь у конкурсах і стипендіальних програмах для молодих учених (Попов О., Горянін І., Гуляєва М.).

4. Підготовка наукових кадрів

Захист 2 кандидатських дисертацій: Гуляєва М.М. «Професійна підготовка кадрів для освіти дорослих в Україні», Горянін І.І. «Соціально-педагогічна робота з дискордантними сім’ями» (2021).

Виконання 3 докторських дисертацій:

Платаш Л. «Становлення і розвиток інклюзивної освіти в Республіці Польща»; Кармалюк С. «Соціокультурні та психологічні механізми формування патріотичних цінностей у студентської молоді»; Шманько О. «Соціальні й психологічні проблеми формування громадянських цінностей особистості».

5. Дослідницька інфраструктура.

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України (у рамках Угоди про співпрацю);

Центр освіти дорослих в Об’єднаній територіальній громаді с.Волока;

Провайдери освіти дорослих, які реалізують освітні програми в рамках соціальних послуг (Чернівецький Університет третього віку ім.А.Кольпінга, територіальний центр «Турбота»);  

Соціальні служби м. Чернівці (Угоди про співпрацю);

Об’єднані територіальні громади Чернівецької області (Глибока, Волока).

6. Інноваційна та виробнича інфраструктури.

Дискусійні сесії за методикою Open Space Technology (консультації з зацікавленими сторонами й створення синергії серед їх представників; пошук творчих рішень, наукових досліджень та розробок вирішення проблем; обмін баченням; планування проектів у громадах), ворк-шопи, персональні експертні оцінки; дистанційна он-лайн комунікація; бінаціональні семінари.

7. Академічна доброчесність.

Переглянути вимоги до написання дипломних і курсових робіт, посиливши їх дослідницьку частину та практичну складову з метою уникнення плагіату. Посилити внутрішнє рецензування публікацій викладачів кафедри перед рекомендацією їх до друку.

Дотримання принципів чесної праці та навчання як основи нової академічної культури в українських закладах вищої освіти та передумови для успішного розвитку українського суспільства. Для підвищення довіри до результатів наукових досліджень та уникнення фактів академічного плагіату і самоплагіату в дисертаційних роботах, наукових статтях, кваліфікаційних дипломних роботах ЧНУ щорічно укладає угоду з компанією-власником сервісу UNICHECK щодо перевірки наукових праць на оригінальність тексту.

8. Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи.

 

Щорічно проводити   спільні  заходи наукової комунікації (науково-методичний семінар,  науково-практичну конференцію з представниками соціальних служб та  керівних органів у сфері соціально роботи) з актуальних теоретико-методологічних та практичних проблем освіти й соціальної роботи.

Виконувати дипломні роботи на замовлення закладів освіти і соціальних служб з  обговоренням результатів досліджень на спільних круглих столах.

9. Публікаційна активність.

5 монографій, 10 статей у наукометричних базах Scopus (5), Web of Science (5); публікації у фахових виданнях України (150), зарубіжних виданнях, які входять до переліку (20), тези доповідей, методичні роботи.

10. Наукові видання.

Долучитися до створення на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи фахового наукового видання з педагогіки

11. Співпраця з бізнесом та промисловістю.

 

12. Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

 • спільні науково-практичні заходи з закордонними ЗВО (Католицький університет м.Фрайбург, Університет м.Аугсбург, Німеччина; Педагогічний університет Каринтії ім.В.Франкла, Австрія; Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Румунія): бінаціональні семінари; конференції, Міжнародні тижні соціальної роботи; стажування викладачів; Програма обміну студентів;
 • налагодження співпраці й укладання угод з кафедрами соціальної роботи університету м.Феррара (Італія) та Державного університету Молдови м.Кишинеу.