Науково-дослідна діяльність на кафедрі провадиться за кількома взаємопов’язаними напрямками:

-кафедральна науково-дослідна робота, яка виконується викладачами за рахунок другої половини робочого дня;

-підготовка наукових публікацій; 

-підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

-науково-дослідна робота;

- діяльність з оприлюднення наукових досягнень наших співробітників у національному та міжнародному масштабах (наукові конференції, семінари).

Наукова тема кафедри - «Соціалізація особистості в умовах суспільних трансформацій» (2015-2020 рр.).

За період функціонування кафедри сформувалися наукові школи за такими напрямами: 1) загальна педагогіка та історія педагогіки, в тому числі історія освіти та педагогічної думки на Буковині (започаткована в 1994 р. під керівництвом професора Пенішкевич Д.І.);  2) дослідження нових педагогічних технологій; 3) соціальна педагогіка й соціальна робота.

В галузі загальної педагогіки та історії педагогіки захистили кандидатські дисертації Кобилянська Л.І., Петрюк І.М., Ковальчук І.В., Бучківська Г.В., Тимчук Л.І.; Балахтар В.В., Платаш Л.Б., Шоліна Т.В., Звоздецька В.Г., Марчук М.В. У 2016 р. захищена докторська дисертація Тимчук Л.І.

Різні аспекти педагогічних технологій досліджені в кандидатських дисертаціях Манчуленко Л.В., Равлюк Т.А., Куб’як Н.І.

Проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи відображені в успішно захищених кандидатських дисертаціях Мудрого Я.С., Попова О.А., Андрійчук С.В., Білик Н.М.

На даний момент завершується підготовка ще двох кандидатських дисертацій Горяніна І.І (соціальна підтримка дискордантних щодо ВІЛ-інфекції сімей) та Гуляєвої М.М. (підготовка андрагогів та освіта дорослих). Працюють над докторською дисертацією Платаш Л.Б. та Балахтар В.В. Завершує докторську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні основи подолання дезадаптації учнів загальноосвітньої школи» Петрюк І.М.

Наукова робота кафедри з 2017 р. доповнилася фундаментальними розробками вчених проф. Пірен М.І, доц. Камбура А.В., доц. Кармалюка С.П., доц. Шманька О.В., Коси Н.С., присвяченими питанням соціології, соціальної роботи та соціального управління в громадах.

У різні роки кафедра виступила організатором низки міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Історико-педагогічні та соціальні проблеми професійної підготовки кадрів для системи неперервної освіти і соціальних служб» (2001), «Проблеми розвитку системи соціальної роботи та неперервної освіти в Україні та зарубіжжі» (2002), «Підготовка соціальних педагогів у вищій школі до здійснення соціального супроводу кризових категорій населення» (2004), «Інноваційні технології превентивного виховання дітей та молоді: соціально-педагогічний аспект» (2005), «Особистість Омеляна Поповича в контексті розвитку освіти та культурно-громадського життя Буковини кінця ХІХ ст. – до сучасності» (2006), «Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу» (2007), «Василь Сухомлинський – видатний педагог, гуманіст, мислитель ХХ століття» (2008), «Соціально-психологічні проблеми виховання дітей в дистантних сім’ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів до роботи з ними» (2008), «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та виявлення» (2009), «Трансформації сім’ї у сучасному світі» (2010), «Міжетнічні і міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій» (2010), «Демократизація освіти: досвід, пошуки, перспективи» (2010), «Соціальна робота як правозахисна професія» (2015), «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (2018).

Кафедра педагогіки та соціальної роботи залучена до підготовки науково-педагогічних фахівців через аспірантуру зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», яка з 2017 р. ліцензована і функціонує на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи. До цього на кафедрі діяла аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.